Измерение удельной электропроводности листовых металлов системой с обмотками индукторов в виде тонкостенных экранов

Юрий Викторович Батыгин, Марина Викторовна Барбашова, Евгений Александрович Чаплыгин

Анотація


У статті запропоновано та теоретично обґрунтовано спосіб безконтактного вимірювання питомої електропровідності листового феромагнетику за допомогою "зустрічних" магнітних полів у системі з індукторами, обмотки яких представляються тонкостінними провідними шарами. Приведено аналітичні співвідношення для розрахунку.

Ключові слова: безконтактне вимірювання, питома електропровідність, листовий феромагнетик.

Повний текст:

PDF

Посилання


Малиновский В.Н. Электрические измерения / Под ред. Малиновского В.Н. – М.: Энергоатомиздат, 1987.

Тер-Хачатуров А.А. Измерительная техника / Тер-Хачатуров А.А., Алиев Т.М. – М.: Высшая школа, 1991.

Пат. 96335 України, В21 Д 26/14. Спосіб вимірювання питомої електропровідності листових металів / Батигін Ю.В., Гнатов А.В., Смірнов Д.О.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун-т. – № а200913091 заявл. 16.12.2009; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 20.

Дашук П.Н. Техника больших импульсных токов и магнитных полей. / [Дашук П.Н., Зайенц С.Л., Комельков В.С. и др.]; под ред. проф. Комелькова В.С. – М.: Атомиздат. 1970.

Батыгин Ю.В. Импульсные магнитные поля для прогрессивных технологий. Том 1 / Батыгин Ю.В, Лавинский В.И., Хименко Л.Т., Издание 2-е переработанное и дополненное. Под общей ред. проф., д.т.н. Батыгина Ю.В. – Харьков: Изд. "МОСТ-Торнадо". – 2003. – 284 с.

Батыгин Ю.В. Магнитное поле в системе из двух соленоидов, разделенных тонкостенными проводниками / Батыгин Ю.В., Щетинская И.И., Хименко Л.Т. – Киев: Техническая электродинамика. – 1990. – № 4.

Батыгин Ю.В. Бесконтактный способ измерение удельной электропроводности листовых металлов / [Ю.В. Батыгин, А.В. Гнатов, М.В. Барбашова та ін] // Електротехніка і електромеханіка. – Харків: 2012. – № 1 – С. 69-72.

Батыгин Ю.В., Барбашова М.В., Чаплыгин Е.А. Анализ электромагнитных процессов в системе для измерения удельной электропроводности листовых металлов с "тонкостенными" обмотками // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Харків: НТУ "ХПІ", 2013. – 15(988). – С. 110-121.

Шнеерсон Г.А. Поля и переходные процессы в аппаратуре сверхсильных токов / Шнеерсон Г.А. – Лт.: Энергоиздат. 1981.

Корн Г. Справочник по математике / Корн Г., Корн Т. – М.: "Наука". 1973. – 831 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Посилання на журнал обов'язкове