Про журнал

Наукові статті, що публікуються у Віснику серії «Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика», відображають результати досліджень в електроапаратобудуванні, електромашинобудуванні, енергетиці, техніки сильних електричних і магнітних полів,теоретичної електротехніки, електричних станцій та мереж,  а також з фундаментальних аспектів сучасних технологій.  Статті орієнтовані на можливе використання результатів розробок вчених у промислове виробництво.

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика включено до категорії Б за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого рішенням Атестаційної колегії МОН України. Наказ № 886 (додаток 4) від 02.07.2020 р.

Індексація журналу: журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, індексується у Index Copernicus, Google Академія,та входить до баз даних DOAJ.

Вісник НТУ "ХПІ" серія "Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика" отримав Index Copernicus Value індекс за 2013 рік - 4.74; 2014 рік - 47.58; 2015 рік - 48.68; 2016 рік - 44.55; 2018 рік - 68.76; 2019 рік - 76.72, 2020 рік - 77.16.

 

Державне видання

Свідоцтво Держкомітету з інформаційної політики України

КВ № 23781-13621H від 14.02.2019 року

Періодичність виходу - 2 рази на рік

Поточний номер

№ 2 (10) (2023): Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика
Опубліковано: 2023-12-17

Теоретичні основи електротехніки

Електричні станції і мережі

Електроізоляційна та кабельна техніка

Переглянути всі випуски