Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word 1997-2003.
  • Математичні формули створені у вигляді окремих об'єктів тільки в редакторі формул Microsoft Equation (редактор формул Math Type редакцією журналу не приймається!)
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Ви ознайомились із правилами оформлення статей у журналі, які детально наведено у розділі Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ І ПОРЯДОК ПОДАННЯ СТАТЕЙ

1. Обсяг статті – не менше 4 с., оформлених у редакторі Microsoft Word. На останній сторінці
розміщуються відомості про авторів.
2. Мова – українська, російська, англійська.
3. Параметри сторінки: Розмір паперу – А4, 210x297 мм. Орієнтація – книжкова. Поля: верхнє – 2 см; нижнє – 2,5 см; ліворуч – 2 см; праворуч – 2 см; перепліт – 0 см. Розрізняти
колонтитули парних і непарних сторінок. Відстань від краю до верхнього колонтитула – 1,25 см, до нижнього колонтитула – 1,25 см.
4. Розмітка сторінки: Основний текст статті, включаючи список літератури, оформлюється в 2 колонки рівної ширини з проміжком між колонками в 0,5 см; УДК, автори, назва статті, анотація, відомості про правовласника (правовласників), реферати та відомості про авторів – у одну колонку.
5. Шрифт «Times New Roman». Розмір: у основному тексті – 10; у підрисункових підписах, назвах таблиць, таблицях і написах у рисунках – 9; у відомостях про правовласника (правовласників), анотаціях і списках літератури – 8.
6. Оформлення абзаців (крім зазначених окремо): вирівнювання – по ширині; відступ першого рядка – 0,5 см; інтервал – одинарний; заборона висячих рядків.
7. Не використовувати нумеровані списки.
8. Не використовувати автоматичні переноси і переноси, проставлені вручну за допомогою дефіса. Дозволено використання «м’яких» переносів (поєднання клавіш < Ctrl + мінус >).
9. Розрізняти дефіси і тире. Використовувати тільки «коротке тире» (< Alt + «сірий» мінус >), у тому числі для відображення символу «мінус» і при вказівці діапазонів: –232, С. 1–17; [2–7]; у 2001–2005 рр.; на рис. 1, а–в; у табл. 1–3 і т. п. При вказівці діапазону, межі якого позначені числами або літерами, тире НЕ облямовувати пробілами; у інших випадках перед і після тире вставляти один пробіл (наприклад, «у вересні – листопаді», де межі записано словами).
10. Відповідно до ДСТУ 365.1–97 значення фізичної величини і одиницю виміру (у тому числі % і ºC) обов’язково розділяти пробілом, використовуючи для цього «нерозривний пробіл» – поєднання клавіш < Ctrl + Shift + пробіл > (2 м, 15,5 кг, 30 %, 36,6 ºC). Винятки становлять позначення у вигляді знака, піднятого над рядком, перед яким пробіл не ставиться (наприклад, при зазначенні розміру плоского кута в градусах, хвилинах, секундах – 15º, 5'12").
11. Розділяти пробілами ініціали, прізвище та ініціали, а також кількісні числівники в цифровому запису (наприклад, у запису номера) і попередній (іноді наступний) текст, не допускаючи при цьому їх розміщення в різних рядках. Для поділу використовувати «нерозривний пробіл» (С. 13, 120 с., рис. 2, табл. 1, п. 4, № 121, Т. Г. Шевченко).
12. Використовувати стандартні скорочення слів, орієнтуючись на ДСТУ 3582–2013, ГОСТ Р 7.0.12–2011 та міждержавний стандарт ГОСТ 7.11–2004. Допускається використання загальноприйнятих і нестандартних скорочень, побудованих відповідно до зазначених стандартів.
13. Повинні бути наявні 3 анотації (українською, російською та англійською мовами), у яких стисло подаються результати роботи, що включають вступ, мету і завдання статті, методи вирішення, отримані результати, висновок (у явному або неявному вигляді). Після кожної анотації наводяться ключові слова (6–10 слів або словосполучень). Обсяг кожної анотації – не менше як 1800 знаків. Використання скорочень і абревіатури в анотаціях заборонено. Анотації повинні бути:
- інформативними (не містити загальних, нічого не значущих слів; наприклад, «у статті
розглядається»);
- змістовними (відображати основний зміст статті і результати дослідження);
- структурованими (слідувати логіці подання матеріалу в статті);
- англомовна анотація має бути написана якісною англійською мовою;
- використовувати англомовну спеціальну термінологію.

СТРУКТУРА СТАТТІ ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ

1. Код УДК (притискується до лівого поля) і в цьому ж рядку притиснутий до правого поля DOI (у разі його наявності). Одна колонка; інтервал перед – 6 пт. Індекс doi набирається напівжирним шрифтом.
2. Інформація про авторів мовою статті – у один рядок через кому. Форматування: одна колонка; відступ зліва – 0,5 см; відступ першого рядка – 0; вирівнювання – по лівому краю; інтервали перед і після – 12 пт; усі літери великі; напівжирний курсив. Спочатку вказуються ініціали, а потім – прізвища авторів.
3. Назва статті. Форматування: одна колонка; відступ зліва – 0,5 см; відступ першого рядка – 0; вирівнювання по лівому краю; інтервал після – 12 пт. Набирається великими літерами напівжирним шрифтом. Уникати використання абревіатури, за винятком тієї, що має загальноприйнятий англійський аналог.
4. Анотація мовою статті (обсяг див. вище п. 14 розділу «Загальні вимоги»). Форматування: одна колонка; відступи (у тому числі першого рядка) – 0; шрифт – 8 пт.
5. У новому абзаці (одна колонка; відступ першого рядка – 0,5 см; інтервал: після – 9 пт; шрифт – 8 пт) наводиться список ключових слів мовою статті (6–10 слів або словосполучень), що починається із завершуваного двокрапкою поєднання слів Ключові слова: (Ключевые слова: або Keywords:). Самі ключові слова напівжирним шрифтом не виділяються.
6. Далі двічі наводиться інформація з пунктів 2–5 двома з трьох мов (українською, російською, англійською) за винятком мови статті у зазначеному порядку. Форматування – те ж, що і в пунктах 2–5 за винятком інформації про авторів – інтервали: перед – 0 пт, після – 3 пт.
7. Для зазначення відомостей про правовласника (правовласників) у нижній частині першої сторінки помістити об’єкт-напис із прив’язкою його до першого абзацу (УДК). Шрифт – 8 пт. Вирівнювання – по правому краю. Відомості про правовласника (правовласників) записуються мовою, якою написана стаття, у наступному форматі: авторський знак, ініціали та прізвища авторів, рік видання без крапки наприкінці; наприклад:
© В. П. Северин, О. М. Нікуліна, В. С. Буряковський, 2014
або (для російської мови)
© В. П. Северин, Е. Н. Никулина, В. С. Буряковский, 2014
або (для англійської мови)
© V. P. Severin, O. M. Nikulina, V. S. Buryakovsky, 2014
8. Основний текст статті (2 колонки) з обов’язковим урахуванням вимог п. 3 постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1, відповідно до яких стаття повинна містити «постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; формулювання цілей статті
(постановку завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку». Окремі розділи статті виокремлюються напівжирним шрифтом (наприклад, Вступ, Аналіз стану питання, Аналіз основних досягнень і літератури, Існуючі методи розв’язання задачі, Мета роботи (дослідження), Постановка задачі (проблеми), Методи дослідження, Результати чисельного моделювання, Висновки і
т. п.). Не допускати наявності порожніх місць у нижніх частинах сторінок, а також при переході від двох колонок до однієї.
9. Список літератури (2 колонки; шрифт – 8 пт). Починається зі слів Список літератури, Список литературы або References, набраних як окремий абзац напівжирним шрифтом (вирівнювання – по центру без відступів; інтервал перед – 9 пт, після – 6 пт). Кожна позиція в списку літератури оформлюється як окремий абзац. Форматування: по ширині; без відступів; перший рядок – виступ 0,5 см; інтервали перед і після – 0 пт; табуляція – 0,5 см. Нумерація позицій у списку літератури – відповідно до порядку, у якому здійснювалися посилання. Номер задається цілим числом із точкою після нього і відокремлюється від наступного тексту символом табуляції. Не допускати відриву ініціалів від прізвища автора, позначення тому, випуску або номера від наступного числа (вип. 7), а також кількості сторінок від скорочення «с.» або «С.» (використовувати в цьому випадку нерозривний пробіл – < Ctrl + Shift + пробіл >). Опис літературних джерел здійснювати у відповідності до ДСТУ 8302:2015. При цьому розділові знаки «. –» і «//» замінюється крапкою, притиснутою до попереднього
тексту, у перших відомостях про авторство зазначаються дані про всіх авторів, а другі відомості про авторство є обов’язковими тільки при відсутності перших відомостей. Якщо авторів більше трьох, то в перших відомостях про авторство після прізвищ перших трьох із них можна вказати «та ін.» («и др.», «et al.»), але це допускається тільки у випадку дуже великої кількості співавторів. При наявності других відомостей про авторство вони
відокремлюються від попереднього тексту розділовим знаком «/», вирізненим з обох боків пробілами. Список літератури повинен містити не менше 12 джерел інформації, причому бажано посилатися на публікації останніх 5 років (не менше трьох посилань). Самоцитування обмежується трьома посиланнями. На всі позиції у списку
літератури мають бути посилання в тексті статті, які подаються номером джерела інформації, записаним у квадратних дужках (наприклад, [11]; у [14, 16, 22–25]; див. [11, с. 5]). Згідно з ДСТУ 8302:2015 «в усіх елементах бібліографічного опису (за винятком основної назви документа й відомостей, що належать до назви та містять одне слово) дозволено скорочувати окремі слова та словосполучення згідно з ДСТУ 3582, ДСТУ 6095, ДСТУ 7093, ГОСТ 7.12». При цьому пп. 7.3.3 ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 дозволяє використання скорочень в
аналітичному бібліографічному описі в наступних двох випадках: а) в типових заголовках багатотомних або триваючих документів (наприклад, Вісник Нац. техн. ун-ту «Харк. політехн. ін-т»); б) в назвах періодичних документів (журналів або газет). Правила і приклади оформлення списку літератури див. на сайті.
10. Безпосередньо після списку літератури має бути приведений його другий варіант (2 колонки; шрифт 8 пт) у транслітерації латиницею, оформлений в стилі, наближеному до стилю Harvard. Він розміщується після слів References (transliterated), набраних як окремий абзац напівжирним шрифтом (вирівнювання – по центру без відступів; інтервал перед – 9 пт, після – 6 пт). Правила і приклади оформлення другого варіанту списку літератури див. на сайті. Для транслітерації кириличних текстів можуть бути використані автоматичні конвертори https://www.slovnyk.ua/translit.php або http://translit.kh.ua/ (Українська транслітерація – онлайн конвертор) та http://translit.ru/ (Транслит по-русски) для текстів українською та російською мовами відповідно. При цьому повинен бути вибраний варіант транслітерування BGN. Якщо в описі літературного джерела є складові, записані
різними мовами (наприклад, автори та назва статті російською мовою у виданні українською мовою), то ці частини конвертуються окремо. Літературні джерела, видані мовами, алфавіти яких базуються на латиниці, описуються мовою-оригіналом із використанням обраного стилю подання. Особливості стилів для References
(transliterated) і приклади опису джерел інформації з їх використанням наведено на сайті Вісника НТУ «ХПІ».
11. Дата надходження статті до редколегії (2 колонки). Вирівнювання – по правому краю; інтервал перед – 9 пт; шрифт – 8 пт, курсив. Дату задавати після слів «Надійшла (received)» або (для російськомовної статті) «Поступила (received)», або (для англомовної статті) «Received» двома двозначними (число і місяць) і одним чотиризначним (рік) числами, розділеними крапками. Крапку наприкінці не ставити. Наприклад:
Надійшла (received) 05.07.2012
або (для російської мови)
Поступила (received) 05.07.2012
або (для англійської мови)
Received 05.07.2012
12. Наприкінці після порожнього рядка і рядка, що містить текст «Відомості про авторів / Сведения об авторах / About the Authors»
(форматування: по центру; інтервал після – 9 пт; шрифт – 10 пт, курсив; 1 колонка) наводяться відомості про авторів українською мовою (1 колонка). Кожен запис оформлюється як окремий абзац і містить таку інформацію: прізвище, ім’я та по батькові (без скорочень), далі через тире – науковий ступінь (без скорочень), учене звання (без скорочень), місце роботи (без скорочень), посада (без скорочень); місто, країна; ORCID;
e-mail. Безпосередньо після прізвища, імені та по батькові, записаних українською мовою, у круглих дужках наводиться їх написання російською і через кому англійською мовами в зазначеному порядку у формі, що фігурує в міжнародних інформаційних системах. Прізвища, імена та по батькові авторів записуються напівжирним курсивом. Форматування абзаців: вирівнювання – по ширині; відступ першого рядка – 0,5 см; шрифт – 10 пт.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.