Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалення електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Вимоги до оформлення статей:

1. Структура статей:

1.1 УДК;

1.2 Назва (має бути до 10 слів) 3 мовами (українською, російською, англійською);

1.3 Автори (прізвище, ім'я, по-батькові) 3 мовами (українською, російською, англійською);

1.4. Анотація 3 мовами: українською та  російською - 50-60 слів, англійською - 100-250 слів.

1.5. Ключові слова 3 мовами (українською,  російською, англійською), до 5-10 слів.

1.5. Вступ.

У вступі вказують обґрунтування актуальності проблеми, що вирішується автором.

1.6. Розділи статті:

• Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями.

• Аналіз досліджень і публікацій, в яких вирішувалася дана проблема іншими вченими, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена ця стаття.

• Формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням наукових результатів, що отримані; перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

1.7. Висновки

1.8. Література, оформлена згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word (2000-2003).
  2. Текст подання оформлено шрифтом Times New Roman 10 pt з одиночним міжрядковим інтервалом. Абзацні відступи – 0,75 см.
  3. Параметри сторінки: знизу - 25 мм; усі інші 20 мм.
  4. Рисунки вставлені в статтю і розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу). Підпис рисунка - Рис. 1 - Назва рисунку: розшифровка позначень на рисунку. На всі рисунки є посилання у тексті.

  5. Формули набрано в редакторі Microsoft Equation. На всі формули є посилання у тексті.
  6. У "Відомості про авторів" вказано місце роботи, посада тощо в називному відмінку
  7. Список літератури оформлений в відповідності міждержавному стандарту ГОСТ 7.1:2006.
  8. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.