Про журнал

Наукові статті, що публікуються у Віснику серії «Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика», відображають результати досліджень в електроапаратобудуванні, електромашинобудуванні, енергетиці, техніки сильних електричних і магнітних полів,теоретичної електротехніки, електричних станцій та мереж,  а також з фундаментальних аспектів сучасних технологій.  Статті орієнтовані на можливе використання результатів розробок вчених у промислове виробництво.

Постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., № 1 – 05/4. (Бюлетень ВАК України № 6, 2010 р. стор. 3, № 20) Вісник НТУ "ХПІ" включено до "Переліку наукових Фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук".

Індексація журналу: журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, індексується у Index Copernicus, Google Академія,та входить до баз даних DOAJ.

Вісник НТУ "ХПІ" серія "Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика" отримав Index Copernicus Value індекс за 2013 рік - 4.74; 2014 рік - 47.58; 2015 рік - 48.68; 2016 рік - 44.55; 2018 рік - 68.76; 2019 рік - 76.72.

 

Державне видання

Свідоцтво Держкомітету з інформаційної політики України

КВ № 23781-13621H від 14.02.2019 року

Періодичність виходу - 2 рази на рік

Поточний номер

№ 2 (6) (2021): Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика
Опубліковано: 2021-12-09

Електричні машини

Комп’ютерне моделювання

Інформація, гіпотези, думки

Переглянути всі випуски